neta

תפריט
תפריט מוצרים

כידונן גלילני

98.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  •  מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקרה, רגיש לעודף השקה, עמיד ליובש

98.00 

נקה
  • השקיה- מועטה
  • תאורה- אור מרובה (פנים), צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)
  •  מחזור צמח- רב שנתי
  • תנאי טיפול מיוחדים- רגיש לקרה, רגיש לעודף השקה, עמיד ליובש

כידונן גלילני

אור מרובה (פנים) צל, צל חלקי, שמש חלקית (חוץ)תאורה
מועטההשקיה
רב שנתימחזור חיים
איטיקצב צימוח
עונת פריחה
עציץ, אדמהתנאי שתילה
30-50מרווחי שתילה
דישון
70גובה מקסימלי
50רוחב מקסימאלי