neta

תפריט
תפריט מוצרים

הומוס 25 ליטר

42.00 

תערובת של זבל אורגני להאצת קצב הצימוח, מקור אספקה של חומרי הזנה זמינים לאורך זמן, שיפור אחיזת המים וחיזוק כושר ספיחת מים מצוין, שיפור מבנה הקרקע, שיפור כושר הבופר של הקרקע, העלאת קיבול הקטיונים החליפיים- קק”ח גבוה מגדיל את יעילות קליטת המינרלים ע”י הצמח, השפעה על ראקציות ביולוגיות.

42.00 

תערובת של זבל אורגני להאצת קצב הצימוח, מקור אספקה של חומרי הזנה זמינים לאורך זמן, שיפור אחיזת המים וחיזוק כושר ספיחת מים מצוין, שיפור מבנה הקרקע, שיפור כושר הבופר של הקרקע, העלאת קיבול הקטיונים החליפיים- קק”ח גבוה מגדיל את יעילות קליטת המינרלים ע”י הצמח, השפעה על ראקציות ביולוגיות.

הומוס 25 ליטר